Herbestemming centrale werkplaats PTT tot creatieve industrie

Situatie

Het complex Bink 36 bestaat uit vier gebouwen met een totale vloeroppervlakte van ca 38000m2. Het wordt in haar nieuwe bestemming gebruikt als verzamelgebouw voor creatieve bedrijven en kunstenaarsateliers, als onderwijslocatie, evenementenruimte en danstheater. Tot 2008 heeft dienst gedaan als de Centrale werkplaats van KPN.

Uitgangspunten

De opdracht bestond uit twee deelopgaven:

1. De bestemmingswijziging van het gehele complex met de daaruit voortvloeiende aanpassingen van veiligheidsystemen en bouwkundige veiligheid.
2. De functionele aanpassing van het gebouw die de organisatie en het gebruik van de gebouwen moet verbeteren.
Voor beide deelopgaven hebben wij het ontwerp gemaakt, de technische uitwerking gedaan, de bouwbegeleiding inclusief directie gevoerd en alle omgevingsvergunningen geleverd.
Tijdens de verbouwing zouden alle ca 300 huurders het gebouw in zijn geheel blijven gebuiken.

Uitwerking

Om het gebouw te laten voldoen aan de eisen die voor bovengenoemde functies gelden, diende aanzienlijke aanpassingen uitgevoerd te worden. De bestaande brandcompartimenten waren maximaal 2000m2 groot terwijl de maximale omvang voor de nieuwe functies 1000 m2 mag zijn. Een nieuwe compartimentering diende over 12 verdiepingen en een bijgebouw te worden doorgevoerd. De vluchtwegen waren tevens onvoldoende om de te verwachten bezetting binnen de wettelijke tijd te ontruimen. Hiervoor zijn vijf brandbewaarplaatsen gebouwd die de gebruikers de tijd bieden om gefaseerd te ontruimen.

Om de kosten van de compartimentering beheersbaar te houden hebben wij, in samenwerking met bureau Veldweg, alle bestaande constructieonderdelen, kozijnen en deuren op hun brandweerstand beoordeeld. Dit leidde ertoe dat circa 70 procent van de kozijnen en deuren (sommigen 64 jaar oud) slechts in lichte mate aangepast diende te worden. Dit heeft een aanzienlijke kostenbesparing geleverd.

Met de bedrijfsgebouwen van KPN had de lokatie een sterk gesloten karakter. Met de nieuwe bestemming diende dit te worden getransformeerd tot een openbaar complex met een heldere structuur. De voornaamste ingrepen die wij hebben gepleegd zijn het verhelderen van de entreesituatie van het gebouw het Magazijn en het verbeteren van enkele openbare onderdelen zoals de evenementenruimte en het restaurant. Verder hebben wij de functionele inrichting van c.a. 3500m2 kantoorruimte ontworpen. Ten behoeve van een goed gefundeerde aanpak is eerst in samenwerking met Lisette Kappers Onderzoek en architectuur een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd.  

Foto’s: CHNL

opdrachtgever:

Vestia Den Haag Zuid-Oost

locatie:

Den Haag

ontwerp:

2008

hoofdaannemer:

Hemubo Almere, De Combi Rotterdam Van Zanten Bouw VlaardingenBinckhorst
an de toekomst.

IMG_1834.JPG