Renovatie woonzorgcentrum Stefanna

15316 ALD VO Zicht op BOG V1.png

Situatie

Stefanna is een woonzorgcentrum gelegen in de naoorlogse wijk Voorhof in Delft. Bestaand uit een groot hoofdgebouw met intensievere zorg en diverse zijvleugels met aanleunwoningen en optoppingen die later zijn aangebouwd. Tevens is in een nog latere fase een kerk en een restaurant toegevoegd aan het geheel. Door deze uitbreidingen zijn alle bouwdelen sterk met elkaar verweven in een onoverzichtelijk gangenstelsel waar elke oriëntatie ontbreekt. Het hoofdgebouw komt op ten duur leeg te staan. Een nieuwe invulling hiervoor is gekoppeld aan dit vraagstuk.

Uitgangspunten

Door de wijzigingen in de AWBZ en het beleid van de overheid verliest het complex haar huidige functie en ontstaat er leegstand. Zorginstellingen en woningbouwcorporaties laten hierdoor meer en meer een verschuiving zien van het huisvesten van ouderen met een lichtere zorgvraag, zoals in de huidige verzorgings- en verpleeghuizen, naar het faciliteren en vergoeden van enkel de zwaardere zorg. Ook wordt er steeds meer gestuurd op een zelfstandige, levensloopbestendige, woonsituatie; een woonvorm voor een brede doelgroep waarvan een steeds groter te kort ontstaat.

Om het gebouw toekomstbestendig te maken is CHNL gevraagd een toekomstvisie te ontwikkelen voor de transformatie van het hoofdgebouw tot een zelfstandig en hoogwaardig wooncomplex. Een complex met 63 nieuwe, hoogwaardige, appartementen met individuele buitenruimte en een verduurzaming van de gevels en installaties tot energielabel A/B.

Door het verzelfstandigen van het hoofdgebouw is er in de nieuwe visie veel aandacht voor het ontvlechting en reorganiseren van de gegroeide structuur. Door het ontvlechten ontstaat de mogelijkheid het hoofdgebouw, maar ook de zijvleugels, apart te ontsluiten en te beheren. Een herinrichting van de bestaande buitenruimte sluit aan bij deze veranderende behoeve van toegankelijkheid en de nieuwe parkeernorm. 

Voorafgaand aan deze visievorming is de bestaande situatie van het complex gedetailleerd in kaart gebracht in de vorm van een 3D BIM model als startpunt voor deze opgave.

Uitwerking

In de visie is gekozen voor een centrale ontsluiting vanaf het voorplein van het hoofdgebouw. Een centrale entree ontsluit via twee corridors de aanleunwoningen aan de linker en rechterzijde van het complex en vormt de ontsluiting voor het te transformeren woongebouw. De entreehal fungeert ook als een poort naar achterliggende aanleunwoningen, ontsloten via de binnentuin. Op de begane grond zijn tevens alle nieuwe bergingen voor de appartementen gesitueerd.

De bestaande kamerstructuur van het zorgcentrum wordt strategisch geschakeld tot een aantal 2- en 3-beuks appartementen met een oppervlak van respectievelijk 42m2 en 72m2 GBO.  

Om identiteit van het nieuwe woongebouw te versterken is er gekozen om een nieuwe betonnen schil voor het bestaande gebouw te plaatsen. Een verbindende structuur die ook de buitenruimte vormt voor de nieuwe appartementen. De bestaande achterliggende gevel wordt hierbij voorzien van nieuwe kozijnen en geïsoleerde borstweringen die toegang geven naar de buitenruimten.

Op de dak verdieping worden de aanwezige kantooreenheden getransformeerd tot 8 unieke appartementen van 65m2 GBO met zowel aan de voor als achterzijde een eigen buitenruimte.

Visualisaties: CHNL architecten

opdrachtgever:

Vestia

locatie: 

Delft

15316 ALD VO Vogellucht V3.png
15316 ALD VO Dakverdieping V1.png